Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? Kommunikation og personlig udvikling

Kommunikation og personlig udvikling

Formål
Formålet med faget er, at du opnår forståelse for dine personlige styrker og udviklingspotentialer, og at du bliver i stand til at forstå og formidle dine individuelle behov både privat, på skolen og senere på en potentiel arbejdsplads. Eksempelvis arbejder vi med stressforståelse
og – håndtering i relation til uddannelse og arbejdsliv.

Formålet er tillige, at du udvikler kommunikative kompetencer såvel verbale som nonverbale, der gør dig i stand til at modtage og være aktiv i undervisning, formidle et givent stof og senere at blive en socialt integreret medarbejder i en praktik såvel som på en potentiel
arbejdsplads.

Mål
At du bliver i stand til at kommunikere hensigtsmæssigt med dine omgivelser, at du opnår en højere grad af selvforståelse og derved får indsigt i egne udviklingspotentialer.

At du lærer at skelne mellem private, personlige og professionelle relationer og arenaer, og lærer at begå dig hensigtsmæssigt i samme.

At du bliver introduceret til værktøjer, der kan give dig parathed og robusthed i forhold til at imødekomme udfordringer.

Metode
Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem grundlæggende teori indenfor hvert emne, praktiske og konkrete opgaver af forskellig karakter samt dialog og formidlingsøvelser.

Undervisningen vil primært være tilrettelagt som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, men vil også indeholde opgaver i grupper.

Læringsmål
Personlig udvikling og udvikling af personlig indsigt
Formålet er, at du bliver bevidst om, hvordan din adfærd og kommunikation påvirker samspillet, sociale relationer og samarbejdet med andre. Formålet er endvidere, at du opnår indsigt i personlige udfordringer og potentialer i forhold til eventuelle diagnoser og erfaringer fra fx skole, anden uddannelse og opvækst.

At du opnår forståelse for de alment gældende normer og regler i samfundet og bliver bedre til at skelne mellem det private, det personlige og det professionelle.

At du opnår forståelse for dine personlige styrker og potentialer, og bliver bedre til at forstå og identificere situationer, hvor du har behov for råd og vejledning, og ikke mindst er i stand til at formidle dette behov.

Kommunikation
Formålet er, at du tilegner dig strategier til at begå dig i og forstå verbal såvel som nonverbal kommunikation.
At du får en forståelse for interaktionsformer og niveauer i kommunikation, således at du bliver i stand til at kunne identificere og genkende mønstre i kommunikation i forskellige kontekster og interagere hensigtsmæssigt heri.

Evaluering
Evalueringen foregår løbende i den almene undervisningstid. Løbende gennem hele uddannelsen på AspIT evaluerer den pædagogiske vejleder i samarbejde med dig og underviserne på graden af opnåede kompetencer in