Hjem Til kommuner og nye elever

Til kommuner og nye elever

Målgruppe

 • Elever på AspIT er unge og voksne – alder fra 16 år og op. Elevens alder er ikke afgørende for optag på AspIT.
 • Eleverne har vidt forskellige skole- og uddannelsesmæssige baggrunde, og det er ofte uden den store betydning for deres uddannelse på AspIT og resultatet heraf, altså hvorvidt de kommer i job efter dimission.
 • Størstedelen af eleverne på AspIT har diagnosen ASF, evt. i kombination med f.eks. ADHD, men det er ikke en forudsætning for at blive optaget.
 • Fælles for eleverne på AspIT er, at de har brug for en særlig tilrettelagt uddannelse for at kunne indfri deres potentiale indenfor IT, idet de ikke via egen kraft og de ordinære tilbud vil kunne bringe sig selv i beskæftigelse.

Adgangskrav

 • Eleverne behøver ikke have afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller andre uddannelser for at komme i betragtning til AspIT, omvendt kan de godt have gennemført en gymnasial uddannelse eller ligende
 • Vejen ind på AspIT går via afklaringsforløbet eller en visitationssamtale som er en gensidig afklaring for både elev og skole
 • Skolen erklærer eleven egnet eller ikke egnet til optag på AspIT-uddannelsen på baggrund af et afklaringsforløb eller en visitationssamtale
 • Eleverne har vidt forskellige IT-kompetencer, når de starter på afklaringsforløbet og uddannelsen. Undervisningen tager udgangspunkt heri og man starter med alt det grundlæggende, så alle kan være med fra start

Økonomi og optagelse

 • Afklaringsforløbet er uforpligtende og gratis
 • Optag på afklaringsforløb kræver blot, at hjemkommunen (UU eller jobcenter) giver grønt lys hertil
 • Kommunen bevilliger AspIT og afholder skoletaksten 
 • Taksten/prisen for AspIT er 125.000,- pr. semester + moms. Uddannelsen varer 3 år, altså 6 semestre. Samlet udgift for hele uddannelsen er 750.000,- + moms
 • Der er ingen øvrige omkostninger knyttet til undervisningen – hverken for eleven eller for kommunen
 • Aftalen kan opsiges med løbende måned + 1 måned
 • AspIT er ikke en SU-berettiget uddannelse
 • Eleverne modtager af hjemkommunen økonomisk støtte under AspIT-uddannelsen. Ydelsen svarer til kontanthjælp/SU. Kontakt din kommune for mere info
 • Elevoptag er i januar og august. Afklaringsforløb pågår i foråret og efteråret

Bevilling og lovgivning

 •  Kommuner bevilliger AspIT-uddannelsen på flere måder, men overordnet er der to veje:
  1. STU: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (den kommunale ungeindsats) eller
  2. Forløb under LAB-loven: Lov om Aktiv Beskæftigelse (den kommunale beskæftigelsesindsats)
 • Det er uden betydning for AspIT hvilken måde, eleven får uddannelsen bevilliget
 • En STU på AspIT kan bevilliges i forhold til STU-Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Placeringen sker som led i den kommunale ungeindsats – se lovgivningen her.
 • Hvis der er tale om en STU, så er vil det være UU/kommunens ungeenhed, man skal kontakte, da de skal godkende at eleven bruger sin STU på AspIT.
 • AspIT kan ligeledes bevilliges som et forløb via LAB, altså Lov om aktiv beskæftigelsesindsats – se lovgivningen her. Dermed vil bevillingen finde sted som led i den kommunale beskæftigelsesindsats forankret i jobcenteret, hvorfor det vil være elevens socialrådgiver/sagsbehandler i jobcentret, man skal kontakte.
 • Vi har samarbejde med jobcentre omkring følgende målgrupper:
  •  §6.5 Aktivitetsparate: Elever kan få bevilget AspIT som tilbud med henblik på vejledning og opkvalificering (kapitel 14) kombineret med virksomhedspraktik (kapitel 11
  • §8 Ressourceforløb: Ressourceforløbsmodtagere kan få bevilget AspIT som tilbud med henblik på vejledning og opkvalificering (kapitel 14) kombineret med virksomhedspraktik (kapitel 11)
  • §10 Revalideringsforløb: Unge under revalidering kan få bevilget AspIT under kapitel 21 i LAB
  • §12 Selvforsørgende: Afklares under afklaringsforløbet og kan derefter oftest overgå til enten STU eller en af ovenstående målgrupper.

Ved behov for yderligere information omkring mulighederne for bevilling af AspIT-uddannelsen er I velkomne til at kontakte den lokale AspIT-afdeling.

Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret i 2002 med udgangspunkt i servicelovens § 15:

En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

I dag rådgiver DUKH årligt mere end 5.000 borgere.

Hvem kan få rådgivning i DUKH?

DUKH yder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.

Derudover yder DUKH også rådgivning til pårørende og andre kontaktpersoner – dog skal du have en fuldmagt, hvis du ønsker konkret rådgivning på vegne af en anden, myndig person.

Hvornår kan du bruge DUKH?

Det er din kommunes opgave at vejlede dig om dine muligheder og retten til konkrete ydelser, ligesom det er din kommune der træffer afgørelserne i din sag. Det vil derfor ofte give mening at søge rådgivning i kommunen, inden du kontakter DUKH.

DUKH rådgiver om reglerne i forhold til de enkelte ydelser, sagsgange og sagsbehandlingsregler samt klagemuligheder, så du kan komme videre med din sag og samarbejdet med din sagsbehandler.

DUKH kan ikke bevilge ydelser, træffe/ændre afgørelser eller være bisidder/partsrepræsentant i din sag.

Kontakt DUKH her