Hjem STU – Spørgsmål og svar (FAQ)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på AspIT -Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

“Går du med tankerne om at starte på en STU-uddannelse, men er måske i tvivl om, hvad en STU-uddannelse indebærer? Så kan du deltage i skolernes dag på en af AspIT’s skoler og høre mere om, hvad en STU er, og hvordan det er at gå på AspIT.

Hvis du ikke kan vente til skolernes dag, som afholdes hvert år den første lørdag i september, kan du få svar på eventuelle spørgsmål på denne side. Du er desuden altid velkommen til at ringe eller skrive til os for yderligere eller uddybende spørgsmål.


HVAD ER STU


Hvad står STU for

STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse” og er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Målgruppen for en STU

STU er en særligt tilrettelagt uddannelse for autister og andre unge med særlige behov. STU er specielt blevet oprettet med henblik på at uddanne unge mennesker, som lider af en form for funktionsnedsættelse. Dette involverer både fysiske såvel som psykiske handicaps.

STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte.

Målgruppen omfatter:

 • Unge udviklingshæmmede
 • Unge med svære bevægelseshandicap
 • Multihandicappede unge
 • Unge med autisme
 • Unge med ADHD
 • Unge med andre psykiske lidelser
 • Unge med erhvervet hjerneskade

Alder på uddannelsen

Uddannelsen er rettet mod unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Antallet af STU-elever i 2022 var i alt 2.003. Dette tal er lidt højere end i 2017. Af de STU-elever, der startede på en STU i 2022, er over 80 procent i alderen mellem 15 og 19 år. Se her.

Hvor lang er en STU

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som har behov for en uddannelse, der er tilpasset deres individuelle behov og forudsætninger.

Hvem gælder tilbuddet for

STU er en uddannelse, der ligestiller unge med særlige behov med andre unge, således at alle unge i Danmark har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

STU er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb beskrevet i en uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb.

Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø med mulighed for at skabe nye sociale relationer.

Tilbuddet om en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gives efter afslutningen af den obligatoriske undervisning. Hvis den unge fortsætter med undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole efter den obligatoriske undervisning, gives tilbuddet først, når denne undervisning afsluttes. Den unge kan modtage tilbuddet indtil 25-års alderen og skal afslutte ungdomsuddannelsen senest 5 år efter opstart.


FORMÅL MED STU


Formål med STU

Formål med en STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – er at give den unge mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse eller lønnet beskæftigelse.

STU er beregnet til at støtte og hjælpe unge med funktionsnedsættelser, samt lette byrden af den stress, der følger med en normal skolegang.

STU tilrettelægger individuelle uddannelsesforløb, der tager højde for de særlige behov og evner hos unge med autisme. Dette kan omfatte specialiseret undervisning, træning i sociale færdigheder, praktikophold og vejledning i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

STU-programmer for unge med autisme sigter mod at skabe tryghed, forudsigelighed og struktur, da disse elementer ofte er vigtige for personer med autisme. Der lægges også vægt på at styrke kommunikationsevner, samarbejdsevner og problemløsningsevner.

Ved at tilbyde en tilpasset og inkluderende uddannelse hjælper STU unge med autisme med at opnå deres fulde potentiale og blive aktive deltagere i samfundet.

Selvstændighed

Uddannelsen indeholder en almen del med fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv, samt en specifikt målrettet del, der ud fra interesser og evner giver undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

Faglighed

STU inkluderer et praktikophold i virksomheder og institutioner, hvor den unge kan opnå erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

Nogle unge, der har gennemført en STU-uddannelse, vil være klar til at træde direkte ind på arbejdsmarkedet. Gennem STU’en har de udviklet relevante arbejdsfærdigheder og opnået praktisk erfaring, der gør dem egnede til forskellige jobmuligheder. De kan søge ansættelse inden for forskellige brancher afhængigt af deres interesser og kvalifikationer.

Andre unge vil måske føle sig motiverede til at forfølge videreuddannelse efter at have gennemført en STU-uddannelse. En STU kan give dem et solidt fundament og de nødvendige kompetencer til at kunne søge ind på videregående uddannelser, erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser. Det kan være relevant, hvis de ønsker at specialisere sig inden for et bestemt område eller opnå højere kvalifikationer til deres fremtidige karriere.

Det er vigtigt at understrege, at valget mellem fuldtidsarbejde og videreuddannelse er individuelt og afhænger af den enkelte elevs interesser, evner og personlige mål. STU-uddannelsen er designet til at give unge muligheder og støtte dem i at træffe velinformerede valg baseret på deres individuelle behov og ønsker for fremtiden.

Socialt

Formålet med STU er også at give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan skabes nye sociale erfaringer.

Fordele og kompetencer ved en STU

Antallet af elever, der har gennemført STU, er steget fra godt 1.504 i år 2017 til knap 1.832 elever i år 2022. I alt er der cirka 5.700 elever i gang med en STU i 2022 i forhold til cirka 5.550 elever i 2017. Se her.

Der er  mange fordele ved at vælge en STU uddannelse, heriblandt:


Arbejdsmarkedet

En STU-uddannelse kan forberede dig til at indtræde på arbejdsmarkedet og hjælpe dig med at opbygge kompetencer og færdigheder, der er relevante for forskellige jobmuligheder. Du kan få mulighed for at afprøve forskellige arbejdsområder og opnå praktisk erfaring.

Videreuddannelse

Hvis du ønsker at fortsætte din uddannelse, kan en STU-uddannelse give dig et solidt fundament og de nødvendige færdigheder til at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse.

Selvstændighed og livsfærdigheder

En STU-uddannelse fokuserer også på at styrke dine personlige og sociale kompetencer samt dine evner til at klare dig selv i hverdagen. Du kan lære vigtige færdigheder som at håndtere økonomi, organisere din tid, kommunikere effektivt og være en aktiv del af samfundet.

Specialiserede jobmuligheder

Nogle STU-uddannelser er specifikt rettet mod at forberede dig til bestemte jobmuligheder eller brancher. Dette kan omfatte områder som it, teknologi, detailhandel, helse- og omsorgssektoren eller andre specialiserede områder.


STU FORLØB


Unik tilpasning af STU forløb

Når man skal besvare spørgsmålet om hvad et STU forløb er, er det ikke lige så lige til, som hvis man skulle beskrive en forløb på en anden ungdomsuddannelse. Et STU forløb er forskelligt fra skole til skole, samt elev til elev, og et STU forløb bliver tilpasset den enkelte elev, baseret på elevens forudsætninger, behov og interesser. Med en stor variation i målgruppen, er der behov for forskelligartede STU forløb og uddannelsessteder i forhold til den givne elevs egenskaber og interesser. Dette betyder at der ikke bare er ét STU forløb, men mange forskellige STU forløb.

STU forløbet er dog planlagt og koordineret med delmål undervejs, og en samlet målsætning. Målsætningen skal være konkret nok til at kunne vurdere og evaluere, om der sker udvikling og opnåelse af effekter og målsætninger.

STU uddannelsesplan – krav og pejlemærker fra staten 

En ungdomsuddannelse for unge med særlige behov falder ind under det kommunale ansvarsområde. Hensigten med at placere myndighedsansvaret hos kommunalbestyrelsen er at sikre sammenhæng til andre tilbud til målgruppen, herunder forsørgelsesmæssige foranstaltninger og eventuelle andre sociale ydelser. Kommunalbestyrelsen kan beslutte halvårlig eller helårlig optagelse på uddannelsen (i modsætning til løbende optagelse), og denne beslutning skal offentliggøres.

En STU uddannelsesplan er som nævnt, forskellig fra skole til skole, samt fra elev til elev, da den bliver tilpasset hver enkeltes elevs interesser og kompetencer. Overordnet findes der en STU uddannelsesplan med pejlemærker som børne – og undervisningsministeriet har udarbejdet for at forhindre frafald på STU uddannelserne samt bedst muliggøre at den unge elev på en STU uddannelse på bedste vis kommer i gennem forløbet.

Kravet om et uddannelsestilbud i henhold til denne lovgivning omfatter et 3-årigt forløb med en aktivitet, der svarer til fuldtidsundervisning.

Uddannelsens omfang er mindst 840 timer pr. år i 3 år, eventuelt inklusive et afklaringsforløb på op til 12 uger. Uddannelsen kan være mere omfangsrig og indeholde flere timer, hvis det er ønskeligt. De anførte rammer angiver et minimum for tilbuddets omfang.

Der er ikke en direkte STU-uddannelsesplan, men derimod visse pejlemærker, som er nævnt i “Pejlemærker og bedste praksis” plakaten med 11 punkter som følger:

Inddragelse af den unge og forældre 

 • Afklaring af den unge og forældre inden STU 
 • Løbende inddragelse af forældre 

Koordinering i kommunen og med institutterne 

 • Inddragelse af mentorer/støttekontakt personer som hjælp til ”alt det andet” 
 • Integreret medarbejderteam med faste procedurer for samarbejde 
 • Visitationsudvalget sammensættes af den eller de kommunale forvaltninger, der har ansvar for STU og den unge (typisk børne- og ungeforvaltningen og socialforvaltningen) samt jobcentret 
 • Gennemsigtighed i kvalitetsstandarden og løbende opfølgning 
 • Den nye uddannelsesplan som centralt overleveringselement i forbindelse med overgang til jobcentret 
 • Modeller for fastsættelse af rammer for samarbejdet med STU-institutionerne 
 • Tidlig og løbende inddragelse af jobcentret 
 • Tæt kobling af STU der understøtter koordination af indsatser 

Målrettet praktik 

 • Praktikkonsulent på STU-institutioner 
 • Praktikforløb med dannelses og afklaringsmæssige formål 

STU uddannelsesplan: Du kan se og læse mere om skemaet for uddannelsesplanen på retsinformation.dk under bilag 1, her

Kilder:

 • Retsinformation
 • Børne- og Undervisningsministeriet – uvm.dk
 • Børne- og Undervisningsministeriet – uvm.dk
 • UddannelsesGuiden – ug.dk
 • Den Sociale Virksomhed – densocialevirksomhed.dk


Krav og færdigheder

Uddannelsen fastsætter ikke specifikke krav til de færdigheder, der skal opnås, eller til beståelse af prøver. Det skal være et sammenhængende individuelt sammensat uddannelsesforløb, hvor de unges kompetencer udvikles og nye opnås.

Disse kompetencer omfatter faglige og almene færdigheder, personlige og sociale færdigheder, indsigt i samfundet, selvstændig livsførelse, særlige interessefelter samt praktiske færdigheder og kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

Dine konkrete opgaver er ofte stillet af praktikvirksomhederne. Dine realkompetencer styrkes gennem praktikophold i virksomhederne. Formålet med praktikopholdet er, at du skal opnå varig beskæftigelse i praktikvirksomheden og lære at arbejde i en virksomhed.


Hvordan kommer man ind på STU ? 

For at starte på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal man have opfyldt sin undervisningspligt (fx efter afslutningen af folkeskolens 9. klasse). Man skal desuden være under 25 år. STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

For at komme i gang skal man henvende sig til Den kommunale ungeindsats i bopælskommunen. Sammen med en vejleder bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.


Er der eksaminer på en STU

Der er ingen eksaminer på en STU uddannelse, men der bliver udstedet er kompetence papir og en afsluttende samtale i slutningen af skoleforløbet på en særligt tilrettelagt uddannelse.

STU kompetence papir: Du kan se og læse mere om skemaet for kompetence papiret på retsinformation.dk under bilag 2, her 


Får man en studenterhue på en STU

Når du går på en STU uddannelse – ungdomsuddannelse for unge med særlige behov –  har du også mulighed for at få en STU studenterhue.

Præcis ligesom på andre ungdomsuddannelser – som f.eks. HTX, HHX, STX, HF eller EUD – hører der tradition tro en hue med til fejringen af den afsluttede uddannelse, når man er færdig med STU. En STU studenterhue er en stor ting at få, og en STU studenterhue er et symbol på at selv om du har autisme, eller andre diagnoser, betyder det ikke at du ikke kan få en uddannelse og et arbejde.

Du kan se og købe STU huen her

Studenterhuen på STU – farvesymbolik

En STU studenterhue har – ligesom alle andre uddannelser – sin helt egen hue. Som den eneste hue er STU huens kantbånd stribet i forskellige nuancer. STU huen har fået sit eget kokarde med uddannelsens navn samt striber hvilket gør en STU studenterhue helt unik.

En STU studenterhue er noget at være stolt over.

Rød

Rød symboliserer energi, passion og mod. Det repræsenterer de studerendes styrke og engagement i deres uddannelse og deres vilje til at tage udfordringer op.

Mørkeblå

Viden og intellekt: Mørkeblå symboliserer ofte viden, intellekt og akademisk dygtighed. Det kan repræsentere den høje standard for læring og videnskabelig forståelse på uddannelsesinstitutionen. Stabilitet og tillid: Mørkeblå er forbundet med stabilitet og tillid. Det kan signalere en tryg og pålidelig uddannelsesmæssig oplevelse, hvor eleverne føler sig sikre og velunderstøttede.
Professionalisme og seriøsitet: Mørkeblå kan også afspejle professionalisme og seriøsitet. Det kan indikere en forberedelse til fremtidige karriere eller videregående uddannelser og signalere engagement og målrettethed.

Mørk lilla

Mørk lilla symboliserer visdom, ro og mystik. Det repræsenterer de studerendes dybe viden og evnen til at håndtere komplekse udfordringer.

Lilla

Lilla symboliserer kreativitet, individualitet og spiritualitet. Det repræsenterer de studerendes unikke evner, deres evne til at tænke uden for boksen og deres åndelige rejse i deres uddannelse.

Lyserød lilla

Lyserød lilla symboliserer ynde, venlighed og følsomhed. Det repræsenterer de studerendes empati og evnen til at skabe et inkluderende og støttende miljø.


STU ØKONOMI


Det er vigtigt at have styr på økonomien, når man tager en STU, da der er flere aspekter, som skal medregnes. Der er naturligvis mange spørgsmål, når man starter på en ny STU, herunder spørgsmål vedrørende det økonomiske aspekt ved en STU.


Hvad koster en STU

En IT-STU på AspIT koster 125.000 kr. pr. semester + moms. Uddannelsen varer 3 år, altså 6 semestre. Den samlede udgift for hele uddannelsen er 750.000 kr. + moms.


Økonomisk støtte på en STU

STU ydelse er beskrivelsen af, hvor meget økonomisk støtte du kan få. STU ydelse gives i form af STU uddannelseshjælp og ikke i form af SU. Du kan her læse om hvad STU ydelse betyder, og hvilken STU ydelse du kan få.

Er STU godkendt til SU

For kort at besvare det ofte stillede spørgsmål: Er STU godkendt til SU? Nej, en STU uddannelse er IKKE godkendt til SU. Dette betyder dog ikke, at der ikke er muligheder for at modtage anden økonomisk støtte på sin STU.

Hvad er en STU ydelse

STU ydelse er beskrivelsen for hvor meget økonomisk støtte du kan få. STU ydelse får man i form af STU uddannelseshjælp, og som sagt ikke i form af SU. Hvor meget du skal have i STU uddannelseshjælp afhænger af en række faktorer som du kan læse nedenfor. Det du får i støtte, svarer til SU eller kontanthjælp, men præcis hvad du får udbetalt kan du læse mere om i skemaet længere nede.

Når man går på en STU-uddannelse som AspIT, er der mulighed for at få uddannelseshjælp (eller anden økonomisk støtte, hvis man allerede modtager dette). Det vil altså sige, at økonomisk støtte stadig er muligt på en STU, selvom uddannelsen ikke er berettiget til SU.


STU ydelse

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Hvis du på grund af din situation ikke kan deltage i et tilbud – f.eks. på grund af alvorlig sygdom – skal du stadig have aktivitetstillæg.

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Læs mere om STU satser og ydelser på borger.dk


Hvem kan få uddannelseshjælp

Som det er beskrevet i afsnittet ovenfor, er det muligt for elever på en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov at modtage økonomisk støtte på deres STU i form af uddannelseshjælp.

Er du i tvivl om du er bevilliget til STU uddannelseshjælp? Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Dette er betingelserne for at få STU uddannelseshjælp: 

 • Du er under 30 år
 • Du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • Behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp til STU uddannelseshjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst fire samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.


STU LOVGIVNING


Lov on STU: I kan læse mere om Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på Børne og undervisningsministeriet som referere til retsinformation.dk


STU SKOLEN ASPIT


Når du har det godt, kan du lære. Det handler om tryghed for dig med AS og ASF.
På AspIT favner vi hele dig, så du kan få en erhvervsrettet IT-uddannelse, der giver dig job. 

AspIT tilbyder en IT uddannelse, specielt tilrettelagt til personer med Aspergers Syndrom (AS) eller autisme spektrum forstyrrelse (ASF).
Uddannelsen fokuserer på personlig udvikling, erhvervsmæssige færdigheder og IT-kompetencer. AspIT´s mål er at forberede de studerende til at kunne løse konkrete IT relaterede opgaver for virksomheder, og blive ansat i en virksomhed efter endt studie. Under vejs i uddannelsesforløbet hos AspIT, danner eleven sig erhvervsmæssige færdigheder via relevante cases på skolen, og i praktikforløbet som er en del af pensum.

Hos AspIT er det afgørende for os, at vores elever trives, og når deres mål – både fagligt og socialt.


AspIT – en
 IT STU

STU uddannelsen på AspIT er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der består af en kombination af undervisning i IT, personlige kompetencer og praktik og er delt op i 3 hovedområder: Teknik, Softwarekonstruktion og Visualisering.

Du kan læse mere om vores IT-relaterede kurser og fag, samt nogle som ikke relaterer sig til IT, herunder:  


Hvad kan du forvente på AspIT

Det er vigtigt at bemærke, at STU-uddannelsen er individuel og tilpasset dine behov og interesser. Du vil arbejde sammen med dine undervisere og mentorer for at identificere dine mål og planlægge din uddannelsesvej i overensstemmelse hermed.

En STU hos AspIT kan åbne døre for både fuldtidsarbejde og videreuddannelse, afhængigt af den enkelte elevs interesser, færdigheder og ambitioner. Målet med en STU er at ruste unge med særlige behov til en så selvstændig tilværelse som muligt.

Du opnår kvalifikationer gennem en uddannelse tilrettelagt ud fra dine særlige behov. Alle elever får IT-kompetencer, så de kan løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb og modtage læring på et højt IT-fagligt niveau. Alt sammen med det mål at opnå varig beskæftigelse.

Er du en ung person med autisme, der søger en uddannelse, der er skræddersyet til dine specifikke behov og styrker? AspIT STU-uddannelse kan være den ideelle mulighed for dig! Lad os præsentere dig for nogle af fordelene:


Tilpasset undervisning

Hos AspIT ser vi dig og dine behov, og tilrettelægger din uddannelse efter dem. I modsætning til en normal skole for unge med autisme, tilbyder AspIT en STU som er en individuel, og skræddersyet tilgang til din uddannelse. Vores erfarne undervisere og mentorer har ekspertise inden for autisme, og vil skabe et læringsmiljø, der passer til dine specifikke behov.

Praktisk erfaring

AspIT´s STU giver dig mulighed for at få praktisk erfaring gennem relevante praktikophold. Dette hjælper dig med at opbygge dine færdigheder, udforske forskellige karrieremuligheder, og opnå værdifuld arbejdserfaring.
En vigtig del af uddannelsen er også praktikforløbene, som målrettes og skræddersys dig som elev med henblik på at forberede dig til arbejdslivet. Vores elever bliver i 80% af tilfældene ansat direkte i forlængelse af virksomhedspraktikken, fordi virksomhederne oplever, at elever fra AspIT skaber værdi for netop deres virksomhed. Du kan læse mere om praktikforløbene her.

Social træning

Hos AspIT forstår vi vigtigheden af at udvikle sociale færdigheder, og derfor har vores STU også fokus på social træning. Du vil lære at navigere i sociale interaktioner, opbygge venskaber, og styrke din evne til at samarbejde.
Hos AspIT er det lige så vigtigt for os, at eleverne udvikler sig socialt, så vel som fagligt, og samtidig blive klar til at være en del af en arbejdsplads.

Støttende fællesskab

Hos AspIT bliver du en del af et stærkt og støttende fællesskab. Du vil møde andre unge med autisme, der deler lignende erfaringer, og sammen kan I støtte hinanden, og opbygge meningsfulde relationer.
Derfor findes der mange sociale aktiviteter på vores forskellige afdelinger i form af brætspil, lan-party, filmklub, cafébesøg, bordfodbold, og meget andet, som vores elever elsker at være en del af.


STU forløb hos AspIT

Tilpasset undervisning og læringsmiljø

AspIT er en STU skole, hvor at undervisningen som sagt tilpasses den enkelte elevs behov og interesser. Du vil derfor få en individuel uddannelsesplan, som tager højde for dine kompetencer, styrker og udfordringer, og der vil individuelt og sammen med en vejleder, blive sat mål for uddannelsen og din fremtidige karriere.

Undervisningen på AspIT tager også højde for de særlige udfordringer og behov, som unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), og andre relaterede diagnoser måtte have. Dette inkluderer at øve sig i sociale færdigheder, kommunikation og samarbejde.

Læringsmiljøet er også tilpasset dine særlige behov og udfordringer. Vi har lagt vægt på, at hver enkelt skole er lille og overskuelig, og indrettet i et sansemæssigt roligt miljø, hvor der både er plads til dig, og sociale aktiviteter.

Du kan læse mere om læringsmiljøet på AspIT her.


Opstart på AspIT

Vi har opstart af nye hold på 1. semester på AspIT-uddannelsen to gange om året, i august og januar. En opstart på en ny uddannelse kan virke overvældende for mange mennesker. Især personer med autisme. Vi lægger derfor altid vægt på, at gøre opstarten så let som muligt for nye elever, og ikke lægge et stort pres på lige fra starten af.


AspIT´s uddannelsesmodel


Optagelse på AspIT

Der er ingen deciderede krav til at blive optaget på AspIT. Hverken din alder, eller tidligere fuldført uddannelse har betydning for, om du kan blive optaget.

Alder på AspIT

Vores elever på AspIT er typisk i alderen fra 16 år og op, som har Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og/eller andre relaterede diagnoser, men det er ingen forudsætning for din optagelse.

Dét, der har afgørende betydning er, at du har brug for en specialskole med særlig tilrettelagt undervisning for at kunne udvikle dine kompetencer og er motiveret for det. Derfor tilbyder vi også gratis afklaringsforløb, som du kan læse mere om nedenfor.

Der er dog nogle generelle krav til at blive godkendt til en STU-uddannelse, hvilket sker gennem kommunen. Kontakt derfor din kommune omkring mulighederne for en STU-uddannelse.

For at blive optaget på en STU uddannelse så som AspIt, skal du snakke med din kommune. Du kan læse mere om din kommune og vejledning her.

Afklaringsforløb – Er AspIT noget for dig?

For at vurdere om AspIT er noget for dig, tilbyder vi gratis afklaringsforløb. Et afklaringsforløb varer 4-6 uger og har til hensigt at afdække dine faglige og sociale kompetencer og om du har det faglige potentiale og motivation til at gennemføre uddannelsen.

Vores afklaringsforløb er gratis, men skal godkendes af din sagsbehandler eller UU-vejleder.

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om vores afklaringsforløb her.

STU uddannelseshjælp på AspIT

På AspIT er du også berettiget til uddannelseshjælp i alle 3 år. Du kan søge om uddannelseshjælp på Borger.dk på: Ansøg om uddannelsesforløb -> start

Økonomi og SU på AspIT

På AspIT har man mulighed for at få økonomisk støtte, samt at få uddannelsen betalt af kommunen.

AspIT´s skoler – beliggenhed

AspIT er en STU skole for autister, og til unge med særlige behov, som ønsker en STU uddannelse.

AspIT har diverse afdelinger rundt i landet både i Jylland, på Fyn og Sjælland, samt de store hovedbyer så som København, Aalborg og Odense.

STU uddannelsescenteret AspIT ligger nær København i Høje Taastrup. STU skole på Sjælland ligger i Næstved, og vores STU skole på Fyn ligger i Odense. I Jylland ligger vores særligt tilrettelagt uddannelsescenter i trekants området i Vejle, i Sønderjylland ligger vores STU skole i Aabenraa, Østjylland i Aarhus, og derudover en afdeling i Esbjerg.

De forløb eleverne på alle AspIT skolerne kommer på, er meget ens. Praktikforløb er i højsædet, og job efter praktikforløbet er også målet alle steder. Det er dog værd at nævne, at selvom alle skolerne er AspIT-skoler, er der selvfølgeligt nogle ting der varierer på skolerne, og som gør at hverdagen på de forskellige steder ikke er fuldstændigt ens. Hvis du vil vide mere om hvordan hverdagen ser ud for en specifik skole, så læs mere om AspIT´s afdelinger rundt i landet, her.

STU skole SjællandAspIT STU Næstved

AspIT er en skole for børn med særlige behov på Sjælland, som ligger i Næstved.  

STU skole København: AspIT STU Høje Taastrup

AspIT er en skole for børn med særlige behov I København, som ligger i Høje Taastrup. 

STU skole Fyn: AspIT STU Odense

AspIT er en skole for børn med særlige behov på Fyn, som ligger i Odense. 

STU skole Sønderjylland: AspIT STU Aabenraa

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Sønderjylland, som ligger i Aabenraa. 

STU skole Østjylland: AspIT STU Aarhus

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Østjylland, som ligger i Aarhus. 

STU skole TrekantsområdetAspIT STU Vejle  

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Trekantsområdet som ligger i Vejle. 

STU skoleAspIT STU Esbjerg  

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Esbjerg. 

STU hue på AspIT

Det er altid specielt at gennemføre en uddannelse, og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – som f.eks. AspIT – er mindst ligeså speciel. Både fordi mange af vores elever ikke selv havde troet, at de ville kunne gennemføre en uddannelse, og fordi det kan være mere udfordrende at gå i skole, når man har autisme. Kort sagt er en STU-hue fra f.eks. AspIT en sjov tradition, der er med til at symbolisere den færdiggjorte uddannelse, men en STU-studentereksamen er også noget, som vores elever kan bære med sig igennem hele livet.

STU elever – AspIT

To elever fra AspIT fortæller i videoen om hvordan det er at gå på AspIT.

STU vejleder – AspIT

En vejleder fra AspIT fortæller om hvordan det er at gå på AspIT.


STU PRAKTIK HOS ASPIT


STU praktik hos AspIT – Vi matcher eleven og praktikpladsen  

På AspIT udgør praktikperioden en vigtig del af uddannelsen, og vi er stolte over, at praktikopholdet ofte fører til en ansættelseskontrakt efter endt praktikperiode. Når det kommer til at finde den helt rigtige praktikplads til vores elever, lægger vi meget tid og energi i processen, og vi har stor succes med at matche elever med egnede virksomheder. Vores mål er at sikre, at praktikperioden både gavner eleven og den virksomhed, hvor eleven praktiserer. Dette er noget, vi opnår i langt de fleste tilfælde. Praktikpladser og jobmuligheder for autister er noget, som mange virksomheder er meget interesserede i at tilbyde, da de ofte er meget tilfredse med de elever, der kommer fra AspIT.

Hvor kan AspIT-studerende komme i praktik?

En studerende fra AspIT har mulighed for at deltage i forskellige IT-relaterede praktikophold, der kan bidrage til deres faglige udvikling og styrke deres IT-færdigheder. Nogle eksempler på praktikophold, som en AspIT-studerende kan deltage i, inkluderer:

Softwareudvikling

Praktikophold hos softwarevirksomheder, hvor de kan arbejde med udvikling og implementering af softwareløsninger. Dette kan omfatte programmering, testning, fejlfinding og samarbejde med et udviklingsteam.

IT-support

Praktikophold hos IT-supportfirmaer eller IT-afdelinger i virksomheder, hvor de kan lære om og hjælpe med at løse tekniske problemer, yde brugersupport, håndtere netværk og infrastruktur samt opnå erfaring med IT-drift.

Webudvikling

Praktikophold hos webudviklingsvirksomheder, hvor de kan arbejde med design og udvikling af websteder, opbygning af brugergrænseflader, implementering af webapplikationer og håndtering af webrelaterede teknologier.

Dataanalyse

Praktikophold hos virksomheder, der fokuserer på dataanalyse og datahåndtering, hvor de kan lære om dataindsamling, -rensning og -analyse samt anvendelse af statistiske metoder og værktøjer til at udlede indsigt og informere beslutningsprocessen.

Projektledelse

Praktikophold hos virksomheder eller organisationer, hvor de kan få erfaring med projektledelse inden for IT-området, herunder planlægning, koordinering, ressourcestyring og dokumentation af IT-projekter.

Det er værd at bemærke, at de specifikke praktikophold vil variere afhængigt af tilgængelighed, interesseområder og individuelle behov. AspIT-programmet kan facilitere og formidle kontakter til praktikpladser, der matcher den studerendes profil og ønsker. Praktikopholdene giver en enestående mulighed for at anvende og udvikle de færdigheder, der er opnået gennem AspIT-uddannelsen, samtidig med at de opbygger erhvervserfaring og netværk inden for IT-branchen.

Praktikplads som autist

Her fortæller Sharks Media om hvordan det er at have en praktikant fra AspIT.


STU JOB


Job for unge med autisme

Nu vil vi se nærmere på, hvad man kan bruge en STU-uddannelse til. Der er gode jobmuligheder for unge med autisme. Som nævnt tidligere i afsnittet om praktik på AspIT, fører praktikopholdet ofte til en ansættelseskontrakt efter endt praktikperiode. Der er altså mange virksomheder, der gerne vil ansætte autister. At få et job efter endt praktik er dog ikke den eneste måde for autister at finde beskæftigelse.

STU Jobmuligheder / Autisme jobmuligheder

En færdiguddannet AspIT-studerende har fantastiske jobmuligheder inden for IT-industrien. Da mange virksomheder gerne vil ansætte autister, er der en høj procentdel af vores nyuddannede elever, der kommer i arbejde. At hjælpe autister med at finde beskæftigelse er et af vores mål her hos AspIT, hvilket er grunden til oprettelsen af STU-uddannelsen med henblik på at skaffe færdiguddannede unge med funktionsnedsættelser jobmuligheder inden for IT-området.

Jobs du kan komme i som STU-elev på AspIT

Efter endt uddannelse og praktikophold har en AspIT-studerende mulighed for at kvalificere sig til en række jobtitler inden for IT og teknologi afhængigt af deres kompetencer og interesseområder. Nogle af de mulige jobtitler inkluderer:

Systemudvikler

Ansvarlig for at udvikle og implementere softwareapplikationer og systemer

Softwareudvikler

Ansvarlig for at designe, udvikle og implementere softwareløsninger baseret på virksomhedens behov og krav.

Webudvikler

Specialiseret i at skabe og vedligeholde webapplikationer og hjemmesider ved hjælp af forskellige programmeringssprog og værktøjer.

Applikationsudvikler

Ansvarlig for at udvikle og programmere applikationer til forskellige formål, såsom software, mobilapps eller webapplikationer

IT-konsulent

Ansvarlig for at rådgive virksomheder inden for IT-området og identificerer og løser IT-relaterede udfordringer for at optimere virksomhedens teknologiske infrastruktur

Databaseadministrator

Ansvarlig for at oprette og administrere databaser, sikre dataintegritet og yde support til databasen.

Netværksadministrator

Ansvarlig for at installere, konfigurere og administrere netværksinfrastruktur og sikre, at det fungerer korrekt og sikkert.

IT-supporttekniker

Hjælper brugere med tekniske spørgsmål, fejlfinding og løsning af problemer med software, hardware og netværk.

Sikkerhedskonsulent

Specialiseret i IT-sikkerhed og hjælper virksomheder med at identificere og løse sikkerhedsrisici samt implementere beskyttelsesforanstaltninger.

IT-projektleder

Styrer og koordinerer IT-projekter, herunder tidsplanlægning, ressourcestyring og kommunikation med interessenter.

IT-analytiker

Ansvarlig for at analysere virksomhedens IT-systemer og arbejdsprocesser for at identificere forbedringsmuligheder og udvikle løsninger til at optimere effektiviteten og funktionaliteten.

UX/UI-designer

Fokuserer på at skabe brugervenlige og æstetisk tiltalende grænseflader til softwareapplikationer eller websteder ved at kombinere brugervenlighed (UX) og visuel appel (UI).

IT-tester

Udfører test af softwareapplikationer eller systemer for at identificere fejl og sikre, at de fungerer som forventet. De udfører testscenarier og dokumenterer resultaterne for at sikre kvaliteten af produktet.

IT-arkitekt

Ansvarlig for at designe og planlægge den overordnede struktur og arkitektur af IT-systemer og infrastruktur. De sikrer, at systemerne er velintegrerede, sikre og opfylder virksomhedens behov.

IT-koordinator

Har en koordinerende rolle og sikrer, at IT-projekter og -aktiviteter udføres korrekt og rettidigt. De kan være ansvarlige for at planlægge og overvåge projekter, kommunikere med interessenter og sikre effektiv ressourcestyring.

Bemærk, at disse er blot nogle eksempler, og de specifikke jobtitler kan variere afhængigt af virksomhedens krav og stillingens karakter. Det er vigtigt at bemærke, at en AspIT-studerendes færdigheder og erfaringer fra praktikophold vil være afgørende for deres jobmuligheder.

Job som autist – Fra Skole til praktik til arbejde

Søren Peder

Her kan i se en video hvor Søren Peder – tidligere elev på AspIT – er blevet IT Supporter på Skive handelsskole.

Linak

Her kan i se en video hvor Senior manager, Troels Bruun og Daniel Handberg, Web developer hos Linak, snakke om hvordan det er at have ansat en elev fra AspIT.