Hjem STU – AspIT

STU – AspIT

STU Uddannelse på AspIT- ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Går du eller dit barn med tankerne om at dit barn skal starte på en STU uddannelse? For mere information om STU, dens formål, og hvem der kan få uddannelseshjælp, kan I deltage i skolernes dag hos AspIT og høre mere omkring; hvad står STU for, hvad er STU, formål med STU, hvad betyder STU, hvad kan man bruge en STU uddannelse til, hvad er et STU forløb, og hvem kan få uddannelseshjælp.  

Hvis ikke I kan vente til skolernes dag på AspIT første lørdag i september hvert år, kan I få svar på jeres spørgsmål på denne side. 


HVAD ER STU


Hvad står STU for

STU står for ” Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse “ som er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

STU hvad er det?

STU ligestiller unge med særlige behov med andre unge, således at alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse. 

Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. 

STU er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb beskrevet i en uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb.  

3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som har brug for en uddannelse, der er tilpasset deres individuelle behov og forudsætninger.  

Tilbuddet om en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, gives efter afslutningen af den obligatoriske undervisning. Hvis den unge fortsætter med undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole efter den obligatoriske undervisning, gives tilbuddet først, når denne undervisning afsluttes. Den unge kan modtage tilbuddet indtil 25-års alderen og skal afslutte ungdomsuddannelsen senest 5 år efter starten. 

STU for autister

En ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en særligt tilrettelagt uddannelse for autister og andre unge med særlige behov.  

STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte. Målgruppen omfatter: 

 • unge udviklingshæmmede 
 • unge med svære bevægelseshandicap 
 • multihandicappede unge 
 • unge med autisme 
 • unge med ADHD 
 • unge med andre psykiske lidelser 
 • unge med erhvervet hjerneskade 

På en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov bliver man optaget på, ved at henvende sig til Den kommunale ungeindsats i den kommune, hvor man bor. Derefter skal man have en samtale med en vejleder. 

STU for autister i Danmark omfatter flere forskellige muligheder og kurser, der sigter mod at øge viden og kompetencer inden for autismespektret. AspIT tilbyder en uddannelse specielt tilrettelagt til personer med Aspergers Syndrom (ASF) eller autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Uddannelsen fokuserer på personlig udvikling, erhvervsmæssige færdigheder og IT-kompetencer. Målet er at forberede de studerende til at kunne løse konkrete opgaver for virksomheder og blive ansat i en virksomhed [1]. 


FORMÅL MED STUFormål med STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – er at give disse unge mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Derudover inkluderer STU praktikophold i virksomheder, hvor den unge kan opnå erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads [2].  

En ungdomsuddannelse for unge med særlige behov omfatter alene unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Formål med STU uddannelsen er ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men skal udgøre et springbræt til voksen-tilværelsen.

Hvad betyder STU

STU står i bund og grund for ” Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse “, og er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvilket er en ungdomsuddannelse, der særligt er blevet oprettet med henblik på at uddanne unge mennesker, som lider af en form for funktionsnedsættelse – dette involverer fysiske, såvel som psykiske.  

Autisme hører også inde under kategorien funktionsnedsættelse, og her træder AspIT ind i billedet.  

STU er beregnet til at støtte og hjælpe unge med funktionsnedsættelser, samt lette byrden af den stress, der følger med en normal skolegang. 

Uddannelsen fokuserer på at udvikle de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan opnå større selvstændighed og muligheder, for at blive aktive samfundsborgere.  

STU tilrettelægger individuelle uddannelsesforløb, der tager højde for de særlige behov og evner hos unge med autisme. Dette kan omfatte specialiseret undervisning, træning i sociale færdigheder, praktikophold og vejledning i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. 

Formålet med STU er at styrke de unges personlige udvikling, livsduelighed og muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse. Gennem individuel støtte og strukturerede læringsmiljøer tilpasses undervisningen til den enkelte elevs behov, ressourcer og interesser. 

STU-programmer for unge med autisme sigter mod at skabe tryghed, forudsigelighed og struktur, da disse elementer ofte er vigtige for personer med autisme. Der lægges også vægt på at styrke kommunikationsevner, samarbejdsevner og problemløsningsevner. 

Ved at tilbyde en tilpasset og inkluderende uddannelse hjælper STU unge med autisme med at opnå deres fulde potentiale og blive aktive deltagere i samfundet. 

Autisme STU Opdag fordelene ved AspIT STU uddannelse 

Er du en ung person med autisme, der søger en uddannelse, der er skræddersyet til dine specifikke behov og styrker? AspIT STU-uddannelse kan være den ideelle mulighed for dig! Lad os præsentere dig for nogle af fordelene: 

Tilpasset undervisning: I modsætning til en normal skole for unge med autisme tilbyder AspIT STU en individuel og skræddersyet tilgang til din uddannelse. Vores erfarne undervisere og mentorer har ekspertise inden for autisme og vil skabe et læringsmiljø, der passer til dine specifikke behov. 

Praktisk erfaring: AspIT STU giver dig mulighed for at få praktisk erfaring gennem relevante praktikophold. Dette hjælper dig med at opbygge dine færdigheder, udforske forskellige karrieremuligheder og opnå værdifuld arbejdserfaring. 

Social træning: Vi forstår vigtigheden af at udvikle sociale færdigheder, og derfor inkluderer vores STU-uddannelse også fokus på social træning. Du vil lære at navigere i sociale interaktioner, opbygge venskaber og styrke din evne til samarbejde. 

Støttende fællesskab: Hos AspIT bliver du en del af et stærkt og støttende fællesskab. Du vil møde andre unge med autisme, der deler lignende erfaringer, og sammen kan I støtte hinanden og opbygge meningsfulde relationer. 

Lad AspIT STU-uddannelse være din vej til succes! Vi forstår, at en normal skole kan have sine udfordringer for unge med autisme, men vi er her for at hjælpe dig med at udfolde dit fulde potentiale. Tilmeld dig AspIT STU og opdag en uddannelse, der tager hensyn til dig og dine evner. Sammen vil vi forme din fremtid!  


STU UDDANNELSE


Hvad er en STU uddannelse

Der er yderst mange fordele ved at vælge en STU – uddannelse, heriblandt:  

 1. Arbejdsmarkedet: En STU-uddannelse kan forberede dig til at indtræde på arbejdsmarkedet og hjælpe dig med at opbygge kompetencer og færdigheder, der er relevante for forskellige jobmuligheder. Du kan få mulighed for at afprøve forskellige arbejdsområder og opnå praktisk erfaring. 
 1. Videreuddannelse: Hvis du ønsker at fortsætte din uddannelse, kan en STU-uddannelse give dig et solidt fundament og de nødvendige færdigheder til at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse. 
 1. Selvstændighed og livsfærdigheder: En STU-uddannelse fokuserer også på at styrke dine personlige og sociale kompetencer samt dine evner til at klare dig selv i hverdagen. Du kan lære vigtige færdigheder som at håndtere økonomi, organisere din tid, kommunikere effektivt og være en aktiv del af samfundet. 
 1. Specialiserede jobmuligheder: Nogle STU-uddannelser er specifikt rettet mod at forberede dig til bestemte jobmuligheder eller brancher. Dette kan omfatte områder som it, teknologi, detailhandel, helse- og omsorgssektoren eller andre specialiserede områder. 

Det er vigtigt at bemærke, at STU-uddannelsen er individuel og tilpasset dine behov og interesser. Du vil arbejde sammen med dine undervisere og mentorer for at identificere dine mål og planlægge din uddannelsesvej i overensstemmelse hermed. 

Hvad kan man bruge en STU uddannelse til

Det kan være at du eller dit barn går med tankerne omkring at starte på en Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, men ikke er helt sikker på hvad man kan bruge en STU uddannelse til. En STU uddannelse kan bruges til at få et job i sende ende via skole og praktikophold.  

En STU-uddannelse (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) kan åbne døre for både fuldtidsarbejde og videreuddannelse, afhængigt af den enkelte elevs interesser, færdigheder og ambitioner. Målet med en STU er at ruste unge med særlige behov til en så selvstændig tilværelse som muligt. 

Nogle unge, der har gennemført en STU-uddannelse, vil være klar til at træde direkte ind på arbejdsmarkedet. Gennem STU’en har de udviklet relevante arbejdsfærdigheder og opnået praktisk erfaring, der gør dem egnede til forskellige jobmuligheder. De kan søge ansættelse inden for forskellige brancher afhængigt af deres interesser og kvalifikationer. 

Andre unge vil måske føle sig motiverede til at forfølge videreuddannelse efter at have gennemført en STU-uddannelse. En STU kan give dem et solidt fundament og de nødvendige kompetencer til at kunne søge ind på videregående uddannelser, erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser. Det kan være relevant, hvis de ønsker at specialisere sig inden for et bestemt område eller opnå højere kvalifikationer til deres fremtidige karriere. 

Det er vigtigt at understrege, at valget mellem fuldtidsarbejde og videreuddannelse er individuelt og afhænger af den enkelte elevs interesser, evner og personlige mål. STU-uddannelsen er designet til at give unge muligheder og støtte dem i at træffe velinformerede valg baseret på deres individuelle behov og ønsker for fremtiden. 

STU uddannelsesplan  

En STU uddannelsesplan er forskellig fra skole til skole, samt fra elev til elev, da den bliver tilpasset hver enkeltes elevs interesser og kompetencer. Overordnet findes der en STU uddannelsesplan med pejlemærker som børne – og undervisningsministeriet har udarbejdet for at forhindre frafald på STU uddannelserne samt bedst muliggøre at den unge elev på en STU uddannelse på bedste vis kommer i gennem forløbet. 

Kravet om et uddannelsestilbud i henhold til denne lovgivning omfatter et 3-årigt forløb med en aktivitet, der svarer til fuldtidsundervisning. 

Uddannelsens omfang er mindst 840 timer pr. år i 3 år, eventuelt inklusiv et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Uddannelsen kan være mere omfangsrig og indeholde tidsmæssigt flere timer, hvis det er ønskeligt. De anførte rammer angiver et mindstemål for tilbuddets omfang. 

Der er ikke en direkte STU uddannelsesplan, men derimod visse pejlemærker som er nævnt i “Pejlemærker og best practices” plakaten med 11 punkter som er hhv. Følgende:  

Inddragelse af den unge og forældre 
– Afklaring af den unge og forældre inden STU 
– Løbende inddragelse af forældre 

Koordinering i kommunen og med institutterne 
– Inddragelse af mentorer/støttekontakt personer som hjælp til ”alt det andet” 
– Integreret medarbejderteam med faste procedurer for samarbejde 
– Visitationsudvalget sammensættes af den eller de kommunale forvaltninger, der har ansvar for STU og den unge (typisk børne- og ungeforvaltningen og socialforvaltningen) samt jobcentret 
– Gennemsigtighed i kvalitetsstandarden og løbende opfølgning 
– Den nye uddannelsesplan som centralt overleveringselement i forbindelse med overgang til jobcentret 
– Modeller for fastsættelse af rammer for samarbejdet med STU-institutionerne 
– Tidlig og løbende inddragelse af jobcentret 
– Tæt kobling af STU der understøtter koordination af indsatser 

Målrettet praktik 
– Praktikkonsulent på STU-institutioner 
– Praktikforløb med dannelses og afklaringsmæssige formål 

STU uddannelsesplan: Du kan se og læse mere om skemaet for uddannelsesplanen på retsinformation.dk under bilag 1, her

STU uddannelse på AspIT

IT-uddan­nelsen på AspIt, er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for dig med ASF (autismespektrum-forstyrrelse). 

Når du har det godt, kan du lære. Det handler om tryghed for dig med ASF. På AspIT favner vi hele dig, så du kan få en erhvervsrettet IT-uddannelse, der giver dig job. 

IT STU

AspIt er en STU IT uddannelse, som er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. AspIT tilbyder et bredt udvalg af IT-relaterede kurser og fag, samt nogle som ikke relaterer sig til IT, herunder:  

STU uddannelsen på AspIT er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der består af en kombination af undervisning i IT, personlige kompetencer og praktik og er delt op i 3 hovedområder: Teknik, Softwarekonstruktion og Visualisering.  

En vigtig del af uddannelsen er også praktikforløbene, som målrettes og skræddersys dig som elev med henblik på at forberede dig til arbejdslivet. Vores elever bliver i 80% af tilfældene ansat direkte i forlængelse af virksomhedspraktikken, fordi virksomhederne oplever, at elever fra AspIT skaber værdi for netop deres virksomhed.  

Du kan læse mere om  og praktikforløb her.  

Hos AspIT ser vi dig og dine behov, og tilrettelægger din uddannelse efter dem. 

Du opnår kvalifikationer gennem en uddannelse tilrettelagt ud fra dine særlige behov. Alle elever får IT-kompetencer, så de kan løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb og modtage læring på et højt IT-fagligt niveau. Alt sammen med det mål at opnå varig beskæftigelse. 

Hos AspIT er det lige så vigtigt for os, at eleverne udvikler sig socialt som fagligt for at trives og samtidig blive klar til at være en del af en arbejdsplads. 

Derfor findes der mange sociale aktiviteter på vores forskellige afdelinger i form af brætspil, lan-party, filmklub, cafébesøg, bordfodbold og meget andet, som vores elever elsker at være en del af. 

Hos AspIT er det afgørende for os, at vores elever trives og når deres mål – både fagligt og socialt, da vores mål er at skabe den bedste uddannelse for unge med særlige behov. 


STU FORLØB


Hvordan foregår et STU forløb

Et STU forløb i STU uddannelsen begynder med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra Den kommunale ungeindsats og sine forældre udarbejder en uddannelsesplan. STU forløbet tager udgangspunkt i den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse [2]. Et STU forløb er forskelligt fra elev til elev, og et STU forløb bliver tilpasset den enkelte elev.  

Hvad er STU forløb

Når man skal besvare spørgsmålet “hvad er et STU forløb?” er, er det ikke lige så lige til, som hvis man skulle beskrive en forløb på en anden ungdomsuddannelse. Der er nemlig ikke generelt svar på spørgsmålet “hvad er et STU forløb?”. Et STU forløb kan se ud på tonsvis af måder. Det speciele ved et STU forløb er at det skal tilpasses individuelt baseret på elevernes forudsætninger, behov og interesser. Dette betyder at der ikke bare et ét STU forløb, men mange forskellige STU forløb. Når der laves et STU forløb betyder individuelle planlægningsaspekt, at uddannelsen ikke kan være bundet til en bestemt institution eller et ensartet STU forløb, der gælder for alle. Med en stor variation i målgruppen, er der behov for forskelligartede STU forløb og uddannelsessteder i forhold til den givne elevs egenskaber og interesser.  

STU forløb

Et STU forløb udgør en ramme for et planlagt og koordineret forløb med delmål undervejs og en samlet målsætning. Målsætningen skal være konkret nok til at kunne vurdere og evaluere, om der sker udvikling og opnåelse af effekter og målsætninger. 

Uddannelsen fastsætter ikke specifikke krav til de færdigheder, der skal opnås, eller til beståelse af prøver. Det skal være et sammenhængende individuelt sammensat uddannelsesforløb, hvor de unges kompetencer udvikles og nye opnås. 

Disse kompetencer omfatter faglige og almene færdigheder, personlige og sociale færdigheder, indsigt i samfundet, selvstændig livsførelse, særlige interessefelter samt praktiske færdigheder og kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. 

En ungdomsuddannelse for unge med særlige behov falder ind under det kommunale ansvarsområde. Hensigten med at placere myndighedsansvaret hos kommunalbestyrelsen er at sikre sammenhæng til andre tilbud til målgruppen, herunder forsørgelsesmæssige foranstaltninger og eventuelle andre sociale ydelser. Kommunalbestyrelsen kan beslutte halvårlig eller helårlig optagelse på uddannelsen (i modsætning til løbende optagelse), og denne beslutning skal offentliggøres. 

Kilder: 

 • Retsinformation [1
 • Børne- og Undervisningsministeriet – uvm.dk [2
 • Børne- og Undervisningsministeriet – uvm.dk [3
 • UddannelsesGuiden – ug.dk [6
 • Den Sociale Virksomhed – densocialevirksomhed.dk [7

STU forløb hos AspIt

Tilpasset undervisning og læringsmiljø

AspIT er en STU skole, hvor at undervisningen som sagt tilpasses den enkelte elevs behov og interesser. Du vil derfor få en individuel uddannelsesplan, som tager højde for dine styrker og udfordringer og der vil blive sat mål for uddannelsen og din fremtidige karriere. 

Undervisningen på AspIT tager også højde for de særlige udfordringer og behov, som unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre relaterede diagnoser måtte have. Dette inkluderer at øve sig i sociale færdigheder, kommunikation og samarbejde. 

Læringsmiljøet er også tilpasset dine særlige behov og udfordringer. Vi har lagt vægt på, at hver enkelt skole er lille og overskuelig og indrettet i et sansemæssigt roligt miljø, hvor der både er plads til dig og sociale aktiviteter.  

Du kan læse mere om læringsmiljøet på AspIT her.

Hos AspIT får du en uddannelse, der er bygget op, så den tilgodeser individuelle behov. Vores uddannelse lader dig fokusere på teknik (T), softwarekonstruktion (S) og visualisering (V).

Planen indeholder udviklingsmål og delmål for din personlige og alment dannende udvikling. 

Dine konkrete opgaver er ofte stillet af praktikvirksomhederne. Dine realkompetencer styrkes gennem praktikophold i virksomhederne. Formålet med praktikopholdet er, at du skal opnå varig beskæftigelse i praktikvirksomheden og lære at arbejde i en virksomhed. 

Opstart på AspIT 

Vi har opstart af nye hold på 1. semester på AspIT-uddannelsen to gange om året i august og januar. En opstart på en ny uddannelse kan virke overvældende for mange mennesker. Især personer med autisme. Vi lægger derfor altid vægt på iat gøre opstarten så let som muligt for de nye elever, og ikke lægge et stort pres på den lige fra starten af. 

Hvordan kommer man ind på STU ?  

For at starte på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal man have opfyldt sin undervisningspligt (fx efter afslutningen af folkeskolens 9. klasse). Man skal desuden være under 25 år. STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Optagelse på STU  

For at komme i gang skal man henvende sig til Den kommunale ungeindsats i bopælskommunen. Sammen med en vejleder bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb. 

For at blive optaget på en STU uddannelse så som AspIt, skal du snakke med din kommune. Du kan læse mere om din kommune og vejledning her.

Optagelse på AspIT 

Der er ingen deciderede krav til at blive optaget på AspIT – hverken din alder eller om du har afsluttet folkeskolen eller andre uddannelser har altså betydning for, om du kan blive optaget. Vores elever på AspIT er typisk i alderen fra 16 år og op, som har Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og/eller andre relaterede diagnoser, men det er ingen forudsætning for din optagelse.  

Dét, der har afgørende betydning er, at du har brug for en specialskole med særlig tilrettelagt undervisning for at kunne udvikle dine kompetencer og er motiveret for det. Derfor tilbyder vi også gratis afklaringsforløb, som du kan læse mere om nedenfor.  

Der er dog nogle generelle krav til at blive godkendt til en STU-uddannelse, hvilket sker gennem kommunen. Kontakt derfor din kommune omkring mulighederne for en STU-uddannelse.  

Afklaringsforløb – Er AspIT noget for dig?

For at vurdere om AspIT er noget for dig, tilbyder vi gratis afklaringsforløb. Et afklaringsforløb varer 4-6 uger og har til hensigt at afdække dine faglige og sociale kompetencer og om du har det faglige potentiale og motivation til at gennemføre uddannelsen.  

Vores afklaringsforløb er gratis, men skal godkendes af din sagsbehandler eller UU-vejleder.  

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om vores afklaringsforløb her.

Eksaminer på STU uddannelse

Der er ingen eksaminer på en STU uddannelse, men der bliver udstedet er kompetencepapir og en afsluttende samtale i slutningen af skoleforløbet på en særligt tilrettelagt uddannelse. 

STU kompetencepapir: Du kan se og læse mere om skemaet for kompetencepapiret på retsinformation.dk under bilag 2, her 

Studenterhue STU

Når du går på en STU uddannelse – ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har du også mulighed for at få en STU hue.  

Se studenterhue STU her

STU hue
Præcis ligesom på andre ungdomsuddannelser – som f.eks. HTX, HHX, STX, HF eller EUD – hører der tradition tro en hue med til fejringen af den afsluttede uddannelse, når man er færdig med STU. En STU studenterhue er en stor ting at få, og en STU studenterhue er et symbol på at selv om du har autisme, eller andre diagnoser, betyder det ikke at du ikke kan få en uddannelse og et arbejde. 

En STU studenterhue har, ligesom alle andre uddannelser , sin egen hue.  Som den eneste hue er STU huens kantbånd stribet i forskellige nuancer. STU huen har fået sit eget kokarde med uddannelsens navn samt striber hvilket gør en STU studenterhue helt unik. 

En STU studenterhue er noget at være stolt over, og der er da også mange som bærer sin studenterhue lang tid efter endt uddannelse.  

 

STU hue på AspIt 

Det er altid specielt at gennemføre en uddannelse, og en gennemførelse af en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – som f.eks. AspIT – er mindst ligeså specielt. Både fordi at mange af vores elever ikke selv havde troet, at de ville kunne få en uddannelse, og fordi at det kan være mere udfordrende at gå i skole, når man har autisme. Kort sagt er en STU hue fra f.eks. AspIT en sjov tradition der er med til at symbolisere den færdiggjorte uddannelse, men en STU studenterhue er også noget, som vores elever kan tage med sig igennem hele livet. 

Studenterhue STU – farvesymbolik 

Hvordan udskiller en studenterhue fra STU sig fra de andre studenterhuer?  

Det korte svar: De mangeartede farvenuancer, som er yderst tiltalende for en ung med autisme 

Rød: Rød symboliserer energi, passion og mod. Det repræsenterer de studerendes styrke og engagement i deres uddannelse og deres vilje til at tage udfordringer op. 

Mørk lilla: Mørk lilla symboliserer visdom, ro og mystik. Det repræsenterer de studerendes dybe viden og evnen til at håndtere komplekse udfordringer. 

Lilla: Lilla symboliserer kreativitet, individualitet og spiritualitet. Det repræsenterer de studerendes unikke evner, deres evne til at tænke uden for boksen og deres åndelige rejse i deres uddannelse. 

Lyserød lilla: Lyserød lilla symboliserer ynde, venlighed og følsomhed. Det repræsenterer de studerendes empati og evnen til at skabe et inkluderende og støttende miljø. 

Mørkeblå: Viden og intellekt: Mørkeblå symboliserer ofte viden, intellekt og akademisk dygtighed. Det kan repræsentere den høje standard for læring og videnskabelig forståelse på uddannelsesinstitutionen. 
Stabilitet og tillid: Mørkeblå er forbundet med stabilitet og tillid. Det kan signalere en tryg og pålidelig uddannelsesmæssig oplevelse, hvor eleverne føler sig sikre og velunderstøttede. 
Professionalisme og seriøsitet: Mørkeblå kan også afspejle professionalisme og seriøsitet. Det kan indikere en forberedelse til fremtidige karriere eller videregående uddannelser og signalere engagement og målrettethed. 


  STU UDDANNELSE ØKONOMI


Det er vigtigt at have styr på sin STU uddannelse økonomi, da der er flere aspekter der skal medregnes. Der er naturligvis mange spørgsmål når man starter på en ny STU uddannelse – heriblandt spørgsmål til det økonomiske aspekt ved en STU uddannelse. Du vil her kunne få svar på spørgsmål omhandlende STU uddannelse økonomi, herunder: 

 • Hvad koster en STU uddannelse  
 • Er STU godkendt til SU?  
 • Kan man modtage økonomisk støtte på en STU uddannelse?  
 • Økonomi og SU på AspIT 
 • STU ydelse og hvad er STU udelse 
 • STU uddannelseshjælp 
 • STU satser 

Hvad koster en STU uddannelse 

En STU uddannelse på AspIT koster 125.000 kr. pr. semester + moms. Uddannelsen varer 3 år, altså 6 semestre. Samlet udgift for hele uddannelsen er 750.000 kr. + moms2   

STU Økonomisk støtte

Selvom en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke er godkendt til SU, er det stadig muligt at modtage STU økonomisk støtte. Når man går på en STU uddannelse som AspIT, er der nemlig mulighed for at få uddannelseshjælp (eller anden økonomisk støtte hvis man i forvejen får dette). Det vil altså sige at STU økonomisk støtte stadig er muligt, selv om det ikke er i form at SU. Men hvad er så STU uddannelseshjælp?  

Økonomi og SU på AspIT

På AspIT har man mulighed for at få økonomisk støtte, samt at få uddannelsen betalt af kommunen.  

STU ydelse

Du kan her læse om hvad STU ydelse betyder, og netop hvilken STU ydelse du kan få. 

Er STU godkendt til SU

For kort at besvare det ofte stillede spørgsmål: Er STU godkendt til SU? Nej, en STU uddannelse er IKKE godkendt til SU. Dette betyder dog ikke, at der ikke er muligheder for at modtage STU økonomisk støtte.

Hvad er STU ydelse

STU ydelse er beskrivelsen for hvor meget økonomisk støtte du kan få. STU ydelse får man i form af STU uddannelseshjælp, og som sagt ikke i form af SU. Hvor meget du skal have i STU uddanelseshjælp afhænger af en række faktorer som du kan læse nedenfor. Det du får svarer til Su/kontanthjælp, men præcis hvad du får udbetalt kan du læse  

En STU ydelse er på niveau med SU-satserne.

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud – fx ved alvorlig sygdom – skal du have aktivitetstillæg alligevel. 

STU uddannelseshjælp

Som det er beskrevet i afsnittet ovenfor, er det muligt for elever på en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov at modtage STU økonomisk støtte i form af uddannelseshjælp. Men hvem kan så modtage STU uddannelseshjælp? Og hvad skal du selv gøre for at modtage STU uddannelseshjælp? 

Er du i tvivl om du er bevilliget til STU uddannelseshjælp? Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den. 

Dette er en betingelse for at få STU uddannelseshjælp: 

 • at du er under 30 år 
 • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse 
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør 
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre 
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv. 

De første samtaler med kommunen 

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp til STU uddannelseshjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst fire samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om: 

 • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne 
 • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse 
 • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse. 

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.  

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-under-30-uden-uddannelse

STU uddannelseshjælp på AspIT

På AspIT er du også berettiget til uddannelseshjælp i alle 3 år. Du kan søge om uddannelseshjælp på Borger.dk på: Ansøg om uddannelsesforløb -> start : https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=aedf3e9b-e72c-4020-9b3d-7e3164d1562c&referringPageId=121f4a5a-46d6-44aa-b1ed-054f3ae1984e&type=DK 

STU satser

Når du skal finde ud af hvilken STU ydelse du kan få, afhænger det af STU satser. Der er forskellige STU satser på STU uddannelse. For at finde ud af hvilke STU satser der gælder dig, kan du se skemaet herunder. 

STU satser for uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat 

Persontype STU ydelse 2023 
 
Under 25 år, hjemmeboende STU ydelse i Dkk. 2.820 
Under 25 år, udeboende STU ydelse i Dkk. 6.545 
25-29 år, hjemmeboende STU ydelse i Dkk. 2.820 
25-29 år, udeboende STU ydelse i Dkk. 6.545 
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud STU ydelse i Dkk. 9.161 
Enlig forsørger under 30 år 
 
STU ydelse i Dkk. 13.090 
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. 
svangerskabsuge 
STU ydelse i Dkk. 11.944 
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og 
er forsørgere 
STU ydelse i Dkk. 15.874 
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og 
er udeboende  
STU ydelse i Dkk. 11.944 

STU satser for uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat 

Persontype STU ydelse 2023 
 
Under 25 år, hjemmeboende STU ydelse i Dkk. 3.714
inkl. aktivitetstillæg 
 
Under 25 år, udeboende STU ydelse i Dkk. 7.699
inkl. aktivitetstillæg 
 
25-29 år, hjemmeboende STU ydelse i Dkk. 11.944
inkl. aktivitetstillæg 
 
25-29 år, udeboende STU ydelse i Dkk. 11.944
inkl. aktivitetstillæg 
 
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud STU ydelse i Dkk. 15.874
inkl. aktivitetstillæg 
 
Enlig forsørger under 30 år 
 
STU ydelse i Dkk. 15.874
inkl. aktivitetstillæg 
 
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. 
svangerskabsuge 
STU ydelse i Dkk. 11.944
og ingen aktivitetstillæg 
 
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og 
er forsørgere 
STU ydelse i Dkk. 15.874
og ingen aktivitetstillæg 
 
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og 
er udeboende 
STU ydelse i Dkk. 11.944
og ingen aktivitetstillæg 
 

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen. 

Læs mere om STU satser og ydelser på borger.dk


STU SKOLE – AspIT  


AspIT er en STU skole for autister, og til unge med særlige behov, som ønsker en STU uddannelse.  

AspIT har diverse afdelinger rundt i landet både i Jylland, på Fyn og Sjælland, samt de store hovedbyer så som København, Aalborg og Odense.  

STU uddannelsescenteret AspIT ligger nær København i Høje Taastrup. STU skole på Sjælland ligger i Næstved, og vores STU skole på Fyn ligger i Odense. I Jylland ligger vores særligt tilrettelagt uddannelsescenter i trekants området i Vejle, i Sønderjylland ligger vores STU skole i Aabenraa, Østjylland i Aarhus, og derudover en afdeling i Esbjerg.  

De forløb eleverne på alle AspIT skolerne kommer på er meget ens. Praktikforløb er i højsædet, og job efter praktikforløbet er også målet alle steder. Det er dog værd at nævne, at selvom alle skolerne er AspIT skoler, er der selvfølgeligt nogle ting der varierer på skolerne, og som gør at hverdagen på de forskellige steder ikke er fuldstændigt ens. Hvis du vil vide mere om hvordan hverdagen ser ud for en specifik skole, så læs mere om AspIT´s afdelinger rundt i landet – en skole for autister, og til unge med særlige behov:  

STU skole Sjælland: AspIT STU Næstved

AspIT er en skole for børn med særlige behov på Sjælland, som ligger i Næstved.  

STU skole København: AspIT STU Høje Taastrup

AspIT er en skole for børn med særlige behov I København, som ligger i Høje Taastrup. 

STU skole Fyn: AspIT STU Odense

AspIT er en skole for børn med særlige behov på Fyn, som ligger i Odense. 

STU skole Sønderjylland: AspIT STU Aabenraa

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Sønderjylland, som ligger i Aabenraa. 

STU skole Østjylland: AspIT STU Aarhus

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Østjylland, som ligger i Aarhus. 

STU skole Trekantsområdet: AspIT STU Vejle  

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Trekantsområdet som ligger i Vejle. 

STU skole: AspIT STU Esbjerg  

AspIT er en skole for børn med særlige behov i Esbjerg. 


STU Alder

Se tal om ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen er tre-årig og rettet mod unge under 25 år. 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig uddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. 

Den samlede tilgang i 2022 er på 2.003. Dette tal er lidt højere end i 2017. Af de STU elever, der startede på en STU i 2022, er over 80 procent i alderen mellem 15 og 19 år. 

Antallet af elever, der har gennemført STU, er steget fra godt 1.504 i 2017 til knap 1832 elever i 2022. 

I alt er cirka 5.700 elever i gang med en STU i 2022 mod cirka 5.550 i 2017. 

Elevtal for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2017 – 2022

 
 
Alder på AspIT  
Der er ingen deciderede krav til at blive optaget på AspIT – hverken din alder eller om du har afsluttet folkeskolen eller andre uddannelser har altså betydning for, om du kan blive optaget. Vores elever på AspIT er typisk i alderen fra 16 år og op, som har Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og/eller andre relaterede diagnoser, men det er ingen forudsætning for din optagelse. 

STU elever

– Eleverne på ApsIt + evt. Video 
Se hvad XXX fortæller om at gå på en STU IT uddannelse på AspIT:  

https://www.canva.com/design/DAFkfZw7TTA/LIlTSNTfhKHqC4ont_YmUQ/edit

I ovenstående video, fortæller forskellige STU elever om hvordan det er at gå på AspIT. 

 
STU vejleder

  – Vejlederne på ApsIt + evt. Video 

Se hvad XXX fortæller om at gå på en STU IT uddannelse på AspIT: 

https://www.canva.com/design/DAFkfHZxjXg/t8VWsCjDAI1dSa226JRBIg/edit

I ovenstående video, fortæller en STU vejleder om hvordan det er at gå på AspIT.  

XXX er vores STU vejleder på AspIT, og har arbejdet her i XXX år.  

Ønsker du at snakke med en STU vejleder på AspIT? Så kontakt en af vores søde og imødekommende vejledere her: XXX 


STU Lovgivning 


Lov on STU: I kan læse mere om Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på Børne og undervisningsministeriet som referere til retsinformation.dk


STU PRAKTIK


STU PRAKTIK hos AspIT – Vi matcher eleven og praktikpladsen  

På AspIT er praktikpladsen en vigtig del af uddannelsen, og vi er også stolte over at praktikpladsen ofte fører til en ansættelseskontrakt efter praktikperioden. Når det kommer til at finde den helt rigtige praktikplads til eleven, er det noget vi lægger meget tid i, og som vi er rigtig gode til. Vi mener nemlig at praktikperioden både skal gavne eleven og virksomheden eleven kommer i praktik i. Hvilken det i langt de fleste tilfælde også gør. Praktikplads og job til autister er noget som mange virksomheder er meget interesserede i at give, da virksomhederne ofte er meget tilfredse med de elever der går på AspIT.  

Hvor kan AspIT-studerende komme i praktik henne? 

En AspIT-studerende har mulighed for at komme på forskellige IT-relevante praktikophold, der kan bidrage til deres faglige udvikling og styrke deres IT-færdigheder.  Nogle eksempler på praktikophold, som en AspIT-studerende kan deltage i, inkluderer: 

Softwareudvikling: Praktikophold hos softwarevirksomheder, hvor de kan arbejde med udvikling og implementering af softwareløsninger. Dette kan omfatte programmering, testning, fejlfinding og samarbejde med et udviklingsteam. 

IT-support: Praktikophold hos IT-supportfirmaer eller IT-afdelinger i virksomheder, hvor de kan lære om og hjælpe med at løse tekniske problemer, yde brugersupport, håndtere netværk og infrastruktur og få erfaring med IT-drift. 

Webudvikling: Praktikophold hos webudviklingsvirksomheder, hvor de kan arbejde med design og udvikling af websteder, opbygning af brugergrænseflader, implementering af webapplikationer og håndtering af webrelaterede teknologier. 

Dataanalyse: Praktikophold hos virksomheder, der fokuserer på dataanalyse og datahåndtering, hvor de kan lære om dataindsamling, -rensning og -analyse samt anvendelse af statistiske metoder og værktøjer til at udlede indsigt og informere beslutningsprocessen. 

Projektledelse: Praktikophold hos virksomheder eller organisationer, hvor de kan få erfaring med projektledelse inden for IT-området, herunder planlægning, koordinering, ressourcestyring og dokumentation af IT-projekter. 

Det er værd at bemærke, at de specifikke praktikophold vil variere afhængigt af tilgængelighed, interesseområder og individuelle behov. AspIT-programmet kan facilitere og formidle kontakter til praktikpladser, der matcher den studerendes profil og ønsker. Praktikopholdene kan give en unik mulighed for at anvende og udvikle de færdigheder, der er opnået gennem AspIT-uddannelsen og samtidig opbygge erhvervserfaring og netværk inden for IT-branchen. 

Praktikplads som autist  

Her kan i se en video hvor XXX fortæller hvordan det er at være i praktiklplads som autist: (LINK TIL VIDEO) 


STU – EFTER ENDT STUDIE


Efter dit studie vedligeholder AspIT kontinuerlig støtte; graden og variationen af støtten afhænger naturligvis af arbejdsplads. Frynsegoder kunne være således:  

 • Beskæftigelsesstøtte: Færdiguddannede STU-elever kan være berettiget til beskæftigelsesstøtte eller jobcoaching, der hjælper dem med at finde og fastholde beskæftigelse efter uddannelsen. Dette kan omfatte hjælp til jobsøgning, interviews, tilpasning på arbejdspladsen og muligvis løntilskud. 
 • Social sikring: Færdiguddannede STU-elever kan have ret til forskellige sociale ydelser eller støtteordninger, såsom handicapkompensation, særlig støtte til bolig eller transport, eller andre former for økonomisk bistand afhængigt af deres individuelle behov og landets sociale sikringssystem. 
 • Videreuddannelse: Nogle lande kan tilbyde videreuddannelsesmuligheder eller støtte til færdiguddannede STU-elever, der ønsker at forfølge en højere uddannelse eller specialiseret træning inden for deres interesseområde. Dette kan omfatte adgang til uddannelsesinstitutioner, økonomisk støtte eller tilpasninger for at imødekomme individuelle behov. 

Det afhænger af den konkrete situation og den pågældende arbejdsplads. Når en færdiguddannet STU-elev begynder på en ny arbejdsplads, kan der være forskellige støttemuligheder til rådighed, herunder tildelingen af en støttekontaktperson. 

I nogle tilfælde kan arbejdspladsen have et støttesystem eller en mentorordning, hvor en erfaren medarbejder fungerer som en støttekontaktperson for den nye medarbejder. Denne person kan hjælpe med at facilitere en glat overgang, give vejledning og støtte, og hjælpe den tidligere STU-elev med at tilpasse sig arbejdsmiljøet. 

Derudover kan der være mulighed for at få tildelt en jobkonsulent eller en anden form for beskæftigelsesstøtte, der kan hjælpe med at sikre, at den tidligere STU-elev får den nødvendige støtte og tilpasning på arbejdspladsen. 

Det er vigtigt at understrege, at tilgængeligheden af støttekontaktpersoner og beskæftigelsesstøtte kan variere afhængigt af landets lovgivning, arbejdspladsens politikker og ressourcer samt den enkeltes behov. Det er derfor en god idé at undersøge mulighederne og tale med relevante myndigheder eller beskæftigelsesrådgivere for at få mere specifik information i den pågældende situation. 


STU JOB


Job for unge med autisme  

Nu kommer vi til; Hvad kan man bruge en STU uddannelse til ? Der er gode muligheder for job for unge med autisme. Som nævnt i afsnittet om praktik på AspIT, så er der mange virksomheder, hvor de studerende for en ansættelseskontrakt efter endt praktikforløb. Der er altså mange virksomheder der gerne vil give job til autister. At få et job der var man har været i praktikplads, er dog ikke den eneste måde at få job for autister. 

STU Jobmuligheder / Autisme jobmuligheder 

En færdiguddannet AspIT-studerende tilegner sig forrygende jobmuligheder inden for IT-industrien, og fordi at så mange virksomheder gerne til give job til autister, er der en høj procentdel af vores dimitterende elever, som kommer i arbejde. På jobmarkedet findes der en overflod af autisme jobs særligt tilrettelagt til unge med funktionsnedsættelser. Autister i arbejde er et mål vi her hos AspIT stræber efter at opnå, deraf oprettelsen af STU-uddannelsen, med henblik på at anskaffe en færdiguddannet ung med funktionsnedsættelse et Asperger job.   

Jobs du kan komme i som STU elev på AspIT

Efter endt studie, samt praktikophold har en AspIT studerende mulighed for at erhverve sig en række jobtitler inden for IT og teknologi afhængigt af deres kompetencer og interesseområder. Nogle af de mulige jobtitler inkluderer:  

Systemudvikler:

Ansvarlig for at udvikle og implementere softwareapplikationer og systemer

Softwareudvikler:

Ansvarlig for at designe, udvikle og implementere softwareløsninger baseret på virksomhedens behov og krav. 

Webudvikler:

Specialiseret i at skabe og vedligeholde webapplikationer og hjemmesider ved hjælp af forskellige programmeringssprog og værktøjer. 

Applikationsudvikler:

Ansvarlig for at udvikle og programmere applikationer til forskellige formål, såsom software, mobilapps eller webapplikationer 

IT-konsulent:

Ansvarlig for at rådgive virksomheder inden for IT-området og identificerer og løser IT-relaterede udfordringer for at optimere virksomhedens teknologiske infrastruktur 

Databaseadministrator:

Ansvarlig for at oprette og administrere databaser, sikre dataintegritet og yde support til databasen. 

Netværksadministrator:

Ansvarlig for at installere, konfigurere og administrere netværksinfrastruktur og sikre, at det fungerer korrekt og sikkert. 

IT-supporttekniker:

Hjælper brugere med tekniske spørgsmål, fejlfinding og løsning af problemer med software, hardware og netværk. 

Sikkerhedskonsulent:

Specialiseret i IT-sikkerhed og hjælper virksomheder med at identificere og løse sikkerhedsrisici samt implementere beskyttelsesforanstaltninger. 

IT-projektleder:

Styrer og koordinerer IT-projekter, herunder tidsplanlægning, ressourcestyring og kommunikation med interessenter. 

IT-analytiker:

Ansvarlig for at analysere virksomhedens IT-systemer og arbejdsprocesser for at identificere forbedringsmuligheder og udvikle løsninger til at optimere effektiviteten og funktionaliteten. 

UX/UI-designer:

Fokuserer på at skabe brugervenlige og æstetisk tiltalende grænseflader til softwareapplikationer eller websteder ved at kombinere brugervenlighed (UX) og visuel appel (UI). 

IT-tester:

Udfører test af softwareapplikationer eller systemer for at identificere fejl og sikre, at de fungerer som forventet. De udfører testscenarier og dokumenterer resultaterne for at sikre kvaliteten af produktet. 

IT-arkitekt:

Ansvarlig for at designe og planlægge den overordnede struktur og arkitektur af IT-systemer og infrastruktur. De sikrer, at systemerne er velintegrerede, sikre og opfylder virksomhedens behov. 

IT-koordinator:

Har en koordinerende rolle og sikrer, at IT-projekter og -aktiviteter udføres korrekt og rettidigt. De kan være ansvarlige for at planlægge og overvåge projekter, kommunikere med interessenter og sikre effektiv ressourcestyring. 

Disse er blot nogle eksempler, og de specifikke jobtitler kan variere afhængigt af virksomhedens krav og stillingens karakter. Det er vigtigt at bemærke, at en AspIT-studerendes færdigheder og erfaringer fra praktikophold vil være afgørende for deres jobmuligheder. 

Hvor mange autister i arbejde 

Ifølge Autisme Foreningen er kun én ud af ti personer med autisme i ordinær beskæftigelse, mens der kun er 9 procent af autister der har et flexjob.

Dette vil vi i AspIT gerne lave om på, da et job for autister er noget der virkeligt kan forøge livskvaliteten, og give en følelse af ikke at stå uden for samfundet. Vi går efter at XXX af vores elever kommer i arbejde efter endt uddannelse, og vi ønsker at forstærke denne procentsats af autister i arbejde. Dette gør vi både ved at finde praktikpladser som efter endt praktikperiode er åbne for at give job til autister, og ved at forberede eleverne på AspIT – både fagligt og socialt – i at have et job.  

Firma der ansætter autister 

Hos AspIT har vi gode muligheder og kontakter med firmaer der ansætter autister.  

Jobsøgning for unge IT-nyuddannede med ASF 

Her er nogle ekstra kanaler og metoder, der kan være relevante, for unge, der befinder sig i et autismespektrum: 

Specialiserede jobportaler

Der findes jobportaler, der fokuserer på at formidle jobmuligheder for personer med forskellige former for handicap eller særlige behov. Disse portaler kan have jobannoncer, der er målrettet mod personer på autismespektret eller med andre lignende diagnoser. Nogle eksempler inkluderer Specialisterne Jobportal, Klartilstart, autismeforeningen og Autism-at-work programmer .

Autismeorganisationer og støttegrupper

Kontakter organisationer og støttegrupper, der arbejder med autisme, kan være en god kilde til information og støtte i forbindelse med jobansøgning. Disse organisationer kan hjælpe med at give vejledning, ressourcer og jobmuligheder, der passer til ens specifikke behov og interesser. 

Mentorstøtte

At have en mentor eller coach kan være en værdifuld ressource i jobansøgningsprocessen. En mentor kan hjælpe med at styrke ens ansøgning og interviewfærdigheder, give rådgivning om arbejdsmiljøet og assistere med at navigere i de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med beskæftigelse. 

Jobtræning og præsentationsteknik

Deltagelse i jobtræningsprogrammer og præsentationsteknikkurser kan hjælpe med at forberede sig til jobansøgning og interviews. Disse programmer kan fokusere på at udvikle de nødvendige færdigheder til at præsentere sig selv og kommunikere effektivt under ansættelsesprocessen. 

Peer support-netværk

At engagere sig i peer support-netværk eller sociale grupper for personer på autismespektret kan være en kilde til råd, støtte og erfaringsudveksling i forhold til jobansøgning. Disse netværk kan tilbyde et trygt og forstående miljø, hvor man kan dele udfordringer og succeser med andre i lignende situationer. 

Fleksible arbejdsarrangementer

Ved jobansøgning kan det være relevant at undersøge arbejdspladser, der tilbyder fleksible arbejdsarrangementer som f.eks. deltidsjob, fjernarbejde eller tilpassede arbejdsforhold. Disse arrangementer kan hjælpe med at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø, der tager hensyn til individuelle behov og præferencer.

Specialisterne Jobportal

Specialisterne Jobportal er en jobportal specifikt designet til personer på autismespektret og andre med lignende diagnoser. Portalen formidler jobmuligheder fra virksomheder, der er særligt interesserede i at ansætte personer med autisme. Specialisterne Jobportal fokuserer på at matche kandidater med virksomheder, der værdsætter de unikke talenter og evner, som personer på autismespektret kan bidrage med. Portalen tilbyder også støtte og vejledning til både kandidater og virksomheder for at sikre en succesfuld ansættelse. Hvis interessen allerede indtræffer nu, kan du undersøge portalen via dette link: https://specialisterne.recruitee.com/

Klartilstart

Klartilstart er en organisation, der er dedikeret til at præsentere jobmuligheder for unge med autisme, der har afsluttet en STU-uddannelse (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Websiden tilbyder information om forskellige jobtyper, arbejdsområder og virksomheder, der er særligt åbne over for at ansætte personer med autisme. Formålet med “Klartilstart” er at hjælpe unge med autisme med at finde meningsfuld beskæftigelse og støtte dem i overgangen fra uddannelse til arbejdslivet. Websiden tilbyder også ressourcer, vejledning og historier fra tidligere succesfulde kandidater for at inspirere og motivere de unge med autisme i deres job- og karrierevalg. Hvis dette lyder tiltalende, så tage endelig et kik på: https://klartilstart.dk/klar-til-start-som-stu/  

Autism at Work-programmer

Nogle større virksomheder og organisationer har implementeret Autism at Work-programmer, der har til formål at ansætte og støtte personer med autisme inden for IT-branchen. Eksempler inkluderer SAP, Microsoft og IBM. Disse programmer kan tilbyde specifikke jobmuligheder inden for IT og teknologi.  

Det er vigtigt at huske, at alle mennesker er forskellige, og hvad der fungerer for én person på autismespektret, kan være anderledes for en anden. Det er en god idé at udforske og eksperimentere med forskellige kanaler og tilgange for at finde dem, der passer bedst til ens individuelle situation og behov. 

Autismeforeningen

Autisme Foreningen kan spille en værdifuld rolle i at støtte IT STU-dimittender med at finde fuldtidsarbejde. Nogle af de ting, som Autismeforeningen kan gøre, inkluderer: 

 • Rådgivning og vejledning: Foreningen kan tilbyde individuel rådgivning og vejledning til IT STU-dimittender i forhold til jobsøgning, karrierevalg og arbejdspladsintegration. Dette kan hjælpe med at identificere muligheder, håndtere udfordringer og opnå succes i arbejdslivet. 
 • Jobformidling: Autisme Foreningen kan samarbejde med arbejdsgivere og jobportaler for at formidle jobmuligheder til IT STU-dimittender. De kan opbygge et netværk af virksomheder, der er åbne for at ansætte personer med autisme og facilitere jobmatching-processen. 
 • Kompetenceudvikling: Foreningen kan tilbyde træning og workshops, der sigter mod at styrke IT STU-dimittendernes kompetencer og færdigheder. Dette kan omfatte IT-relaterede kurser, kommunikationstræning og sociale færdigheder, der er relevante for arbejdsmiljøet. 
 • Netværksmuligheder: Autismeforeningen kan organisere netværksarrangementer og møder, hvor IT STU-dimittender kan møde andre fagfolk inden for IT-branchen. Dette giver mulighed for at udveksle erfaringer, dele viden og opbygge professionelle forbindelser, der kan føre til jobmuligheder. 
 • Advocacy og bevidsthedsfremme: Foreningen kan arbejde på at øge bevidstheden om fordelene ved at ansætte personer med autisme inden for IT-området. De kan samarbejde med arbejdsgiverorganisationer, erhvervssammenslutninger og politiske beslutningstagere for at fremme inklusion og skabe positive forandringer på arbejdsmarkedet. 

Disse er blot nogle af de måder, hvorpå Autism Foreningen kan støtte IT STU-dimittender med at finde og lykkes i fuldtidsarbejde. Det er vigtigt at understrege, at Autisme foreningens præcise indsatser kan variere afhængigt af lokale ressourcer og initiativer.  

Hvis interessen og behovet for mere viden skulle opstå, er du mere en velkommen til at tage et kig på organisationens hjemmeside på: https://www.autismeforeningen.dk/  

Job som autist  

Her kan i se en video hvor XXX fortæller hvordan det er at være i job som autist: (LINK TIL VIDEO)